menu - diensten
contact

Financieel

Wij voeren uw boekhouding en loonadministratie op een transparante en nauwkeurige wijze. Wij denken mee op gebieden van fiscaal voordeligheid en andere kostenbesparende zaken.

Uiteraard kunnen wij uw jaarrekeningen en andere accountantsverklaringen verzorgen.

lees meer...

vrijblijvende offerte

Incasso

Een duidelijke en efficiënte aanpak voor al uw incassozaken. Maatwerk en doeltreffendheid kenmerken onze dienstverlening.

Wij verlenen een dienstverlening dat volledig is afgestemd op uw wensen.

lees meer...

afspraak maken

Juridisch

BVK Adviesgroep is bij uitstek geschikt om ingeschakeld te worden bij juridische problemen met een relatief geringe vermogenswaarde.

Vennootschaps- overeenkomsten, contracten en algemene voorwaarden zijn voorbeelden van diensten die wij voor u kunnen uitvoeren. BVK adviesgroep kenmerkt zich door een brede juridische deskundigheid.

lees meer...

BVK Adviesgroep - Juridisch

JURIDISCH

Kan ik een medewerker in een economische slechte tijd ontslaan?

Bij economische tegenwind kunnen personeelslasten zwaar op de onderneming drukken. Daarom kan de werkgever ontslag van personeel of het aanvragen van deeltijd WW overwegen. Beide zijn aan nauwkeurige regels gebonden. Bij ontslag spelen aspecten als welke opzegtermijn in acht moeten worden genomen, is er wel voldoende dossier opgebouwd voor ontslag en of er eventueel de mogelijkheid is van ontslag op staande voet. Ook moet worden gekozen of het ontslag via het UWV Werkbedrijf of via de kantonrechter wordt gedaan. Voor de werkgever is de hoogte van de verschuldigde ontslagvergoeding natuurlijk ook heel belangrijk. De wederom geboden mogelijkheid van de deeltijd WW kan een onderneming tijdelijk wat armslag geven. Daarbij is het relevant om vast te stellen of een bedrijf voor deeltijd WW in aanmerking komt en zo ja, hoe deeltijd WW moet worden aangevraagd.

Ik heb een juridisch probleem

Juridisch advies voor ondernemers tegen een aantrekkelijk uurtarief. Wij werken samen met een netwerk van advocatenkantoren. Op deze wijze bieden wij u altijd advocaten in de buurt, en gespecialiseerd in de aard van uw probleem.

Ik heb geen algemene voorwaarden. Wat is het nut ervan?

Algemene voorwaarden zijn handig om te hanteren, want over de onderwerpen in de algemene voorwaarden wordt vaak niet specifiek onderhandeld terwijl de inhoud van de algemene voorwaarden wel onderdeel is van de afspraken over en weer. Daarnaast is het mogelijk – binnen zekere grenzen – bepaalde onderwerpen gunstig te regelen voor de onderneming die de voorwaarden hanteert. Dit geldt bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid of bepaalde procedures die uw klanten moeten volgen.

Keurig opgestelde algemene voorwaarden zijn leuk en aardig, echter zijn deze algemene voorwaarden niet van toepassing wanneer er niet volgens de juiste manier er naar wordt verwezen. Het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden is aan speciale regels gebonden.

Wat is het nut van contracten?

Een juist contract
Onder het Nederlandse recht geldt het beginsel dat mondelinge afspraken bindend zijn. Maar mondelinge afspraken zijn vaak moeilijk te bewijzen. Daarom is het aan te raden uw zakelijke afspraken schriftelijk vast te leggen. Het is wel zo handig als duidelijk vast ligt wat partijen van elkaar verwachten. Bij commerciële overeenkomsten is er veel vrijheid om het precies zo op te schrijven als partijen willen; contracten zijn vormvrij. Afspraken kunnen specifiek voor bepaalde partijen of klanten zijn. Een aantal andere onderwerpen kunnen vaker terugkomen bij verschillende partijen of klanten. Doel is in ieder geval altijd om een contract zo duidelijk te maken dat daarover geen misverstanden kunnen ontstaan.
BVK adviesgroep kan u deskundig bijstaan bij het opstellen van een contract dat een duidelijke inhoud heeft en toch niet langer is dan nodig. Wij hebben royale ervaring om specifieke contracten, hoe uniek en vernieuwend het product of de dienst ook is, op te stellen.

Wat is contractbreuk, opzeggen en ontbinding

Het kan dat het niet loopt met de gemaakte afspraken zoals verwacht. Van contractbreuk is sprake als een partij de overeenkomst niet naleeft zoals de wederpartij redelijkerwijs mocht verwachten. Deze bewoording geeft al aan dat het feit of er al dan geen contractbreuk is, niet altijd zwart-wit ligt. Als er inderdaad sprake is van contractbreuk, dan kan het zijn dat u de overeenkomst wil opzeggen. De vraag kan rijzen welke opzegtermijn geldt. Als opzeggen of tussentijds opzeggen niet kan, is er ook nog de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Ontbinden vorderen kan ook voor de rechter. In geval van contractbreuk kan het zijn dat naast opzegging of ontbinding, de partij die de overeenkomst niet goed nakomt aansprakelijk is en gehouden is tot schadevergoeding. De partij die schadevergoeding eist, zal de aansprakelijkheid van de wederpartij en de geleden schade moeten aantonen en bewijzen.

Wat is aansprakelijkheid en schadevergoeding?

Aansprakelijkheid is altijd een belangrijk onderwerp in contractuele relaties. Aansprakelijkheid kan ontstaan als een partij te laat is, of iets nalaat, of een ondeugdelijk product of dienst levert. Om misverstanden te voorkomen, is het aan te raden om in een contract vastleggen wanneer daar sprake van is. Een goed contract geeft antwoord op de basisvragen: Wie? Wat? Waar? en Wanneer? Dat maakt het helder om te concluderen of er sprake is van contractbreuk of niet. Partijen kunnen ook het bedrag van de onderlinge aansprakelijkheid beperken, of juist, bij wijze van boete, op een gefixeerd bedrag vaststellen. Hierbij geldt wel dat op grond van de redelijkheid en billijkheid, de rechter in bijzondere situaties aanpassingen kan maken. 
BVK adviesgroep kan zowel adviseren inzake bewoordingen voor aansprakelijkheid, als in concrete situaties bijstaan waarin aansprakelijkheid speelt, inclusief gerechtelijke procedures.

 

 


vorige pagina